Japanese - Wabisabi blue large bowl

Japanese - Wabisabi blue large bowl

Price: $49.00
Part Number:1065
Made in Japan.
25.2cm diameter, 7.5cm high.